سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات گروه علوم تربیتی
علیرضا حسین پور – دانشگاه ارومیه
مهدیه خوارزمی – دانشگاه ارومیه
مریم سامری – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تطبیقی میزان بهره گیری ازICT فناوری اطلاعات و ارتباطات درفعالیت های اموزشی و پژوهشی دربین اعضا هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ می باشد پژوهش حاضر ازنوع تحقیقات کاربردی است و باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش توصیفی پیمایشی مقطعی است جامعه آماری تحقیق شامل ۴۶۷ نفراعضا هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ می باشد برای اجرای این پژوهش تعداد ۲۱۷ نفرازاعضا هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند یافته های پژوهش نشان داد میزان بهره گیری اعضا هیئت علمی ازفناوری اطلاعات و ارتبطات درفعالیت های اموزشی و پژوهشی متوسط بوده است و بین جنس مرتبه علمی مدرک تحصیلی سابقه تدریس سن اعضا هیئت علمی با میزان بهره گیری ازفناوری اطلاعات و ارتباطات درفعالیت های اموزشی و پژوهشی رابطه معناداری وجود ندارد