سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گلاله آتش سیرو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
بهناز مهاجران – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
نرمین شیرعلیزاده – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تطیبقی مولفه های توانمندسازی از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی شهرستان بوکان می ۸۸ می – باشد. جامعه آماری این پژوهش ، کلیه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهرستان بوکان درسال تحصیلی ۸۹ باشد که از میان آنها ۸۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند.روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازی اعضای مدرسه شورت و رینهارت ( ۱۹۹۲ )پس از انجام پایایی و روایی استفاده شد.برای تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی مانند یانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی مانند آزمون T مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA استفاده شده است.نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که : از بین مولفه های توانمندسازی تنها مولفه تصمیم گیری با سن مدیران رابطه معنی داری دارد. از بین مولفه های توانمندسازی مولفه های رشدحرفه ای، منزلت، استقلال و تاثیر با سطح تحصیلات مدیران رابطه معنی داری دارد. ازبین مولفه های توانمندسازی تنها مولفه تصمیم گیری با رشته تحصیلی مدیران رابطه معنی داری دارد. از بین مولفه های توانمندسازی مولفه های تصمیم گیری و رشدحرفه ای با سابقه خدمت مدیران رابطه معنی داری دارد. از بین مولفه های توانمندسازی مولفه منزلت با سن معلمان رابطه معنی داری دارد. بین نظرات مدیران و معلمان درخصوص مولفه های خودکارایی و تاثیر تفاوت معنی داری وجود دارد.