سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم رجبی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
رضا دهقان – کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی

چکیده:

بدون تردید سازمان های عصرحاضر با تحولات و تهدیدهای گسترده ملی منطقه ای و بین المللی روبرو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان ها نیازمند راه حل ها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری ابداع خلق محصولات یا خدمات وروشهای جدید بستگی زیادی دارد از این رو سازمان های عصرحاضر به کارافرینی سازمانی به دلیل نقشی که درتقویت موقعیت رقابتی سازمان ها ایفا می کند توجه خاصی داشته اند کارافرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارافریانه درسازمان است که درآن سازمان شرایطی را فراهم می کند تا کل سازمان و کارکنان آن ازروحیه کارافرینی برخوردار شوند این پژوهش درصدد بررسی تطبیقی موانع رفتاری کارافرینی درصنعت بیمه دربخشدولتی و غیردولتی است این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها ازابزار پرسشنامه که پایایی آن ازطریق ضریب الفای کرونباخ ۰/۹۴ درصد تایید شده است جامعه مورد مطالعه دربرگیرنده ۴۷۰کارشناس و مدیر دربخش دولتی و ۴۴۶ نفرکارشناس و مدیر دربخش غیردولتی بوده است.