سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – عضو هیئت علمی
مریم متکا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده:

هدف:مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه IT و بهره وری نیروی انسانی با رویکرد ICT ، مدل های از این دو متغیر ارائه کرده است. روش: از آنجایی که فناوری اطلاعات دنیایی پیچیده و دارای ابعاد گوناگونی می باشد و به سرعت در حال تغییر و تحول است پدیده ها و مدل ها نیز باید تعدد یابند. از این رو می توان به درستی ادعا کرد که هر تحقیقی فرایندی از ابتکار محقق را می طلبد پس باید تمامی مدل ها را در نظر آورد، جهات مثبت و منفی هر یک را بشناسد و سپس با استفاده از مدل های موجود، تطبیق رابطه بین متغرها ارائه شده در موضوع بررسی شود. یافته ها: ضمن تشریح فن آوری اطلاعات و بهره وری نیروی انسانی و همچنین رابطه بین آنها، مدل های درارتباط با رابطه IT و بهره وری با رویکرد ICT به منظور ارائه یک مدل مفهومی با ابعاد مختلف )نیروی کار، سرمایه، زیر ساخت فاوا، تعمیق سرمایه، تغییر استراتژی، تغییر کسب و کار، عوامل مداخله گر، افزایش بهره وری( پرداخته است. مفهوم کاربردی: چنین است که سازمانها برای افزایش بهره وری نیروی کار باید زیرساخت لازم را برای اثر گذاری هرچه بیشتر توجه داشته باشند و تشویق سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق منابع داخلی و خارجی و افزایش سرمایه گذاری غیر فاوا و نیروی انسانی ماهر را مورد توجه قرار دهند. ارزش: امیدواریم با بررسی رابطه بین این دو متغیر و ارائه مدل های مناسب در جهت قوی شدن فن آوری اطلاعات در بهره وری نیروی انسانی کمک کند که در این راستا ارزش ها و باورهای بنیادین محققان شناسایی، ارتقا و حفظ شوند.