سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – دانشیار دانشگاه مازندران، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران
علی هدایتی – دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری، گروه مدیریت ، دانشگاه مازندران

چکیده:

از آنجایی که امروزه روند تبدیل دادهها به اطلاعات، اطلاعات به دانش و دانش به تکنولوژی سرعت فوقالعادهای یافته است زایندگی و نوآوری اهمیت خاصی برای پایداری شرکتها و کشورها دارد. نوآوری و توسعه فناوری نتیجه مجموعه پیچیدهای از روابط میان عناصر فعال در نظامی است که آن نظام را نظام ملی نوآوری مینامند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در سه دانشگاه منتخب صورت گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محتوا سه دانشگاه ادینبرو، اقتصاد و علوم سیاسی لندنو دانشگاه منچستر مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه و مقایسه محتوای این دورهها بیان میشود که توجه به محتوای آموزشی نظام ملی نوآوری باعث شناخت درستی از مفهوم آن میگردد که این شناخت درست به بکارگیری مناسب آن کمک میکند. بطوری که استفاده درست آن باعث توسعه و گسترش آن میشود و توسعه و گسترش نظام ملی نوآوری منجر به شناخت بازارهای مناسب، ظهور بازارهای جدید، توانایی رقابت و رشد و شکوفایی اقتصادی را به همراه دارد.از اینرو درراستای توجه و اهمیت به این موضوع پیشنهاد می-شود که با مطالعه و شناخت کامل از نظام ملی نوآوری و شاخصهای تاثیرگذار آن، دوره های آموزشی متناسب با وضعیت هر کشور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به عنوان خاستگاه خلق و انتشار دانش میباشند، برگزار گردد.