سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهران مختاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
آرزو صنوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
احمد بیگلریان – کارشناس ارشد مدیریت تحول

چکیده:

این تحقیق درصدد بررسی عوامل موثراجتماعی اقتصادی بررضایتمندی مشترکین ازشرکت توزیع نیروی برق استان مازندران سهامی خاص می باشد دراین پژوهش ازروش کمی بصورت پیمایشی جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعات استفاده گردید بطوریکه دو جامعه اماری دو دو جمعیت نمونه به ترتیب مشترکین برق و کارکنان شرکت درسطح ۱۵شهرستان استان مازندران درزمینه عوامل تاثیر گذار بررضایت مشترکین برق می باشد نتایج حاصل ازتحقیق حاکی ازآن است که دربخش مشترکین ۱۵۰۰ نفر ۵۱/۵درصد مرد و ۴۸/۵درصد زن درسه بعد رضایت ازنحوه رفتارپرسنل رضایت ازخدمات شرکت و رضایت ازهزینه خدمات مورد پرسشگری قرارگرفتند ارزیابی رضایت مشترکین از رفتارونحوه برخرود کارکنان شرکت توزیع برق استان مازندران درحد نسبتا زیادی بوده است ۸۴/۸درصد ازمشترکین ازنحوه برخورد مامورین قرائت کنتور و ۵۱/۸ درصد از آنها ازنحوه برخورد مامورین اتفاق درحد زیاد و خیلی زیاد ابزار رضایت کرده اند