سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا اسدی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین گروه عمران قزوین ایران
علیرضا آذربخت – استادیار گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک اراک ایران
مهران سیدرزاقی – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین قزوین ایران

چکیده:

مطالعات خطر زمینلرزه و برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین در طراحی لرزه ای سازههای حساس اهمیت بسزایی دارد. همچنین ارزیابی خطرپذیری این قبیل سازه ها در مقابل خسارات و خرابیهای ناشی از زمینلرزه، از نظر علم لرزه شناسی و مهندسی زمینلرزه و همچنین پی آمدهای اجتماعی و اقتصادی طرحهای عمرانی-اقتصادی کشور دارای اهمیت بسیار می باشند. لذا لازم است با توجه به اهمیت و میزان خطرپذیری هر پروژه، طراحی و یا مقاومسازی آن در مقابل زمینلرزه بر اساس پارامترها و روشهای طراحی مناسب به شکلی انجام شود تا کارکرد ایمن آن در هنگام رویداد زمینلرزه فراهم آید. در این مطالعه ابتدا به جمعآوری اطلاعات و مشخصات زمینلرزهها و گسلهای فعال و همچنین اطلاعات جغرافیایی مربوط به شهر قزوین در شعاع ۱۵۰ کیلومتر از شهر قزوین پرداخته، همچنین میزان لرزهخیزی هریک از این منابع تعیین شده است. سپس با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در نرم افزار Crisis مدل خطر لرزهای احتمالاتی ساخته شده است. با استفاده از خروجیهای بدست آمده از نرم افزار، به تحلیلخطر منطقه پرداخته، و با استفاده از روش درخت منطقی به ترکیب نتایج حاصل از روابط کاهندگی به کار رفته پرداخته شده است. در انتها، مقایسهای بین شتاب طیفی بدست آمده از درخت منطقی این پژوهش با آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران انجام گردیده است