سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ستاره اکبری – کارشناسی ارشد ، روان شناسی تربیتی ، دانشگاه شهید بهشتی
نادره اکبرپور – کارشناسی ارشد ، مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

همه والدین از این که فرزندانشان باید چگونه بوده و دارای چه آگاهی هایی باشند و کدام ارزش های اخلاقی و معیارهایرفتاری را باید در فرآیند تحول بیاموزند آشکارا و یا تلویحاً تصوری آرمانی دارند اما رفتار والدین با فرزندانشان متفاوت است، بدین معنی که رفتارهای والدین ابعادی گسترده و پیچیده دارد. آن ها ممکن است فرزندان خود را دوست بدارند، آن ها را از خود دور سازند و یا در عین این که آن ها را دوست می دارند در انضباط نیز سخت گیری کنند. به همین ترتیب آن ها برایسوق دادن کودکان خود به سوی اهداف خود، راهبردهای بسیاری را می آزمایند. کودک را تنبیه یا تشویق می کنند، همسالانو دوستانی برای کودک خود برمی گزینند که با این ارزش ها و اهداف هماهنگی داشته باشند (ماسن ۳، کیگان ۴، هوستون ۵ و کانجر ۱۳۸۰،۶ ). این رفتارهای متنوع، بهنجار و طبیعی که والدین به منظور کنترل و اجتماعی کردن کودکان خود به کار۱۹۹۱ ) که نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت، رفتار ، می برند شیوه های فرزندپروری ۷ را تشکیل می دهند (بامریند ۸٫(۱۹۹۳ ، رفتار آتی فرزندان و تفاوت های فردی آن ها دارد (دارلینگ ۹ و استنبرگ ۱۰در متون اسلامی نیز فرزندپروری فعالیتی پیچیده شامل رفتارها ، زمینه سازی ها ، آموزش ها تعامل ها و روش هاییاست که به طور مجزا و تعامل با یکدیگر بر رشد شناختی ، معنوی ، عاطفی ، رفتاری ، در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد از دیدگاه اسلامی مسؤلیت فرزندپرورری در اصل به عهده پدر و مادر است .حضرت علی (ع) می فرماید :والدین بایدبرای آموزش و تربیت فرزندان بهترین شیوه ها را به کار گیرند ۱۱ (ابن شعبه حرارتی ، ۱۴۰۰ ق ).همچنین رسول اکرم (ص) چهره دیگر این مسئولیت پذیری از ناحیه والدین را ، حق فرزند بر (مجلسی) والدین دانسته و بر لزوم پذیرش مسئولیت آموزش و پرورش فرزند تأکید فرموده است ۱ (نوری ، ۱۴۰۸ ق ، ج ۲ ). با توجه به اهمیت فرزندپروری پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری از دیدگاه اندیشمندان غربی و آموزه های اسلامی با استفاده از اسناد و مدارک و نظریه های موجود انجام گرفته است