سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جاویدانه – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی
محمدرضا ملک – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سیستم های اطلاعات مکانی هرجایگاه را میتوان نسل چهارم از سیستمهای اطلاعات مکانی محسوب نمود به این ترتیب که با اضافه شدن دو مورد بافت آگاهی و راحتی استفاده به نسل سوم سیستمهای اطلاعات مکانی این نسل از سیستمهای اطلاعات مکانی بوجود آمد چنانچه سیستمی بافت آگاه باشد آنگاه سرویسهای مرتبط تری را دراختیارکاربرخود قرار داده و با لحاظ نمودن وضعیت کاربر درمحاسبات خود باعث راحت تر شدن استفاده از سیستم و کمتر شدن دخالت کاربر می شود نگارندگان درمقاله قبلی خود نشان داده اند که هستی شناسی کارآمدترین روش درمدلسازی و استنتاج بافت درسیستمهای محاسباتی هرجایگاه می باشد براین اساس دراین مقاله سه روش متفاوت برمبنای OWL معرفی شده اند هرسه این روشها ازهستی شناسی جهت انجام استنتاج استفاده نمودند. البته باید توجه داشت که منافع اصلی استفاده از هستی شناسی برای اطلاعات بافتی درمحیطهای محاسباتی هرجایگاه که براساس تعامل پذیری ابزارهای گوناگون است قبل از ای جاد یک استاندارد فراگیر برای هستی شناسی موثر واقع نخواهد شد.