سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی – دانشجوی دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
مرتضی الماسی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
علی اصغر زینانلو – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رضا مقدسی –

چکیده:

درحال حاضر برداشت محصول زیتون درایران بوسیله دست انجام می شود بهمین دلیل گرانی نیروی کار و تامین کارگر بزرگترین مشکل دربرداشت زیتون بحساب می آید استفاده از ماشین برای برداشت زیتون باعث کاهش هزینه برداشت می شود بمنظور بررسی تاثیر سیستمهای برداشت مکانیزه زیتون برکارایی برداشت آزمایشی درسال ۱۳۸۷ درایستگاه تحقیقات زیتون شهرستان طارم واقع دراستان زنجان انجام گرفت آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه فاکتور رقم زیتون دردو سطح a1=زرد و a2=کرونیکی روش برداشت درسه سطح b1= برداشت با شانه های نیوماتیکی b2= برداشت با تکاننده شاخه و b3= برداشت با دست شاهد و میزان ماده ریزش دهنده اتفون درسه سطح c1=0,c2=2000,c3=4000 قسمت درمیلیون درسه تکرار اجرا گردید نتایج بررس یها نشان داد کارایی برداشت رقم زرد بطور معنی داری بیشتر از رقم کرونیکی بود کارایی برداشت تکاننده شاخه بطور معنی داری بیشتر از دو روش دیگر بود.