سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن شم آبادی – دانشگاه تربیت معلم سبزوار؛ گروه حقوق

چکیده:

با بررسی مقایسه ای قوانین بیش از ده کشور جهان با مقررات ایران در باره مدیریت پسماند ملاحظه می شود کشورهای مذکور روش ها وتدابیر حقوقی متعددی برای تضمین رعایت مقررات پسماند در نظر گرفته اند؛در مورد مجازات زندان و جریمه کشورهابه تناسب انواع نقض مقررات ، مقررات تفصیلی در خصوص نوع و میزان مجازات وضع نموده اند؛ اما در حقوق ایران به حکم کلی بسنده شده است .بعلاوه تقریبا در همه کشورهای مورد مطالعه از تدبیرمصادره اموال و نیز لغو پروانه نیز استفاده شده است ؛اما در مقررات ایران چنین پیش بینی صریحی به عمل نیامده است . در خصوص دادرسی هم برخی کشورها با تاسیس محاکم خاص جرائم محیط زیست و نیز اعطای صلاحیت قضائی به برخی مقامات اداری و ضابط تلقی نمودن آنان ونیز پیش بینی رسیدگی فوری یا اختصاری و لزوم سپردن تامین از ناحیه فعالان اقتصادی وعدم شمول مرور زمان به دعاوی محیط زیست این هدف را منظور نظر داشته اند.در زمینه قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی نیزمقررات کشورهای مورد مطالعه در باب مبنای مسئولیت مدنی نظریه مسئولیت مطلق را پذیرفته اند و بعلاوه مسئولیت تضامنی و نیز مسئولیت ناشی از فعل غیر و بالاخره مسئولیت اشخاص حقوقی و نیز حقیقی (مدیران وکارکنان ) دخیل در نقض مقررات پسماند را پیش بینی نموده اند؛ در حالیکه درمقررات ایران در این خصوص هم حکم خاصی پیش بینی نشده است