سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علو
نورمحمد آبیار – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

هدف این تحقیق مقایسه بهره وری متوسط عوامل تولید در نظام های بهره برداری استان گلستان بوده است. تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و واحد های بهره برداری کشاورزی استان گلستان مشتمل بر دهقانی، تعاونی تولید و تجاری (بزرگ، متوسط و کوچک) جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ای چند مرحله ای بوده و حجم نمونه در نظام های بهره برداری مورد بررسی با استفاده از فرمول منطقی کوکران ۳۵۸ بهره بردار تعیین گردیده که شامل ۱۶۴ بهره بردار دهقانی، ۸۰ بهره بردار تعاونی تولید، ۵۰ بهره بردار تجاری کوچک، ۳۴ بهره بردار تجاری متوسط و۳۰ بهره بردار تجاری بزرگ بوده است. داده های مورد نیاز با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های تولید، جمع آوری گردیده است. روایی پرسشنامه بر مبنای نظرات متخصصان و کارشناسان نظام های بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته است و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ آلفا در نمونه ای خارج از جامعه آماری مورد ارزیابی قرارگرفت که معادل ۸۸/۰ بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین و کمترین بهره وری نیروی کار به ترتیب متعلق به نظام تجاری متوسط و نظام تجاری بزرگ، بیشترین بهره وری کود شیمیائی به ترتیب متعلق به نظام بهره برداری تعاونی تولید و تجاری کوچک، بیشترین و کمترین بهره وری متوسط نهاده بذر به ترتیب از آن مزارع تجاری کوچک و دهقانی و حداکثر بهره وری نهاده سم به ترتیب متعلق به مزارع دهقانی و تجاری بزرگ بوده است. انجام تحقیقات مناسب برای تعیین مقادیر بهینه نهاده های مصرفی در نظام های بهره برداری و سپس انتقال یافته های تحقیقاتی در قالب برنامه های ترویجی از جمله پیشنهادهای این مطالعه است