سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر اسماعیل زاده – هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم: گروه آسیب شناسی اجتماعی
علیرضا مطلبی فرد – پژوهشگر جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم
مهدی سلطانی – هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم: گروه آسیب شناسی اجتماعی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه آموزش آداب و مهارتهای زندگی دوره ابتدایی در نظامهای آموزشی ایران و به منظور ارائه راهکارهای عملی مناسب صورت گرفته است. این تحقیق در چارچوب رویکردهای پژوهش کیفی انجام شده است. برای دست یابی به هدف مطرح شده در پژوهش از بررسی تطبیقی(با استفاده از رویکرد جورج بردی) استفاده شده است. نمونه انتخاب شده برای پژوهش عبارت بودند از کشورهای ایران، کانادا، آمریکا، هند، مالزی، ویتنام که برنامه مهارتهای زندگی آنها با استفاده از روش تحلیل محتوای اسناد موجود مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد از روش همجواری اطلاعات و استخراج شباهتها و تفاوتها استفاده گردیده و در نهایت ۴۰ شاخص آموزش مهارتهای زندگی برای دوره ابتدایی در سه محور مهارتهای فردی، مهارتهای اجتماعی و مهارتهای مربوط به محیط زیست استخراج شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که برنامه مهارتهای زندگی ایران دارای نقاط قوتی چون توجه به مسائل معنوی، فضایل اخلاقی، توجه به حجب حیا، توجه به محیط زیست است که در برنامه سایر کشورها کمتر به آن پرداخته شده است و این در حالی است که در برنامه مهارتهای زندگی ایران شاخصهای چون برقراری ارتباط، تصمیمگیری، هدف گزینی، لزوم فعالیتهای فیزیکی، خلاقیت، تفکر انتقادی، توجه به علایق و لزوم فعالیتهای فیزیکی مورد غفلت قرار گرفته است.