سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا شیروانی – کارشناسی ارشد پرستاری.دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.
راضیه میرزائیان – کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت .دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.بروجن .ب
سعید اصغریان – کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت.دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

مقدمه:گروههای مرتبط تشخیصی یاDRG یک سیستم طبقه بندی جهت بیماران بستری می باشد که در این سیستم بازپرداخت سعی شده است بیمارانی که منابع مشابهی را استفاده کرده اند در یک گروه قرار گیرند.این گروه بندی بر اساس کدهای تشخیصی، اقدامات ٬سن ٬ وجودعوارض ٬ جنس و وضعیت بیمار در هنگام ترخیص انجام می شود. هدف این پژوهش مطالعه ای بر رویکرد جهانی تکامل اینسیستم تعرفه گذاری وبازپرداخت و چالش هاومزایای موجود دراین زمینه می باشدتا بتوان راهکار مناسبی برای سیستم بازپرداخت درایران پیشنهادکردمطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در خصوص روند پیشرفتDRGدر نظام مراقبت سلامت ٬ انوع شاخص های تعیین شدت فرایند درمانCasemixمزایای استفاده ازDRGچالش ها و موانع پیشروی این سیستم در سال ۰۹ انجام گردید. اطلاعات از طریق منابع اطلاعاتی مقالات ٬کتب ٬ مجلات و سایت های معتبر جمع آوری گردید ومقایسه و تحلیل وضعیت کشورها در زمینه رشد این سیستم بازپرداخت صورت گرفت.