سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد فتاحی حسن آباد – دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
سیدمجتبی سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

دراین مقاله به بررسی عملکرد چهارروش ایجاد قوانین فازی براطلاعت سرطان سینه می پردازیم اولین روش قوانین شرطی فازی را با استفاده میانگین و انحراف از معیار مقادیر ویژگیها به وجود می آورد شیوه دوم اصل شرطی اگرآنگاه فازی را با استفاده از نمودار هیستوگرام مقادیرویژگیها به وجود می آورد شیوه سوم اصول شرطی فازی را با اطمینان ازهرویژگی درمجموعه های فازی یکسان به وجود آورد درشیوه چهارم فقط مناطق همپوشانی جدا می شوند دوشیوه اول یک اصل شرطی فازی برای هرمجموعه را با مشخص کردن عملکرد اعضا هرمجموعه فازی تالی قبلی و با استفاده از اطلاعاتی درمورد مقادیر ویژگی نمونه های آموزشی به وجود می آورد دو شیوه دیگر برپایه شبکه های فازی یکسان ازهرویژگی هستند عملکردهرروش برداده های سرطان سینه ارزیابی می شود.