مقاله مطالعه تطبیقی کلیدواژه های فارسی و انگلیسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اصطلاح نامه ها و سر عنوان های موضوعی پزشکی فارسی و انگلیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۰۲ تا ۸۱۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی کلیدواژه های فارسی و انگلیسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اصطلاح نامه ها و سر عنوان های موضوعی پزشکی فارسی و انگلیسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لغات کنترل شده
مقاله سرعنوان های موضوعی پزشکی
مقاله کلیدواژه
مقاله پایان نامه های دانشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقنه اصفهانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: چشمه سهرابی مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اقبال ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه نقش نمایه به عنوان یک ابزار اساسی در بازیابی اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. پژوهش حاضر به شناسایی میزان انطباق کلیدواژه های فارسی و انگلسی در عنوان ها و چکیده های فارسی و انگلیسی پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اصطلاح نامه پزشکی فارسی و سرعنوان موضوعی پزشکی (MeSH) که مهم ترین اصطلاح نامه ها در حیطه پزشکی هستند، پرداخته است.
روش بررسی: این پژوهش به روش تحلیلی بود که به صورت پیمایشی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. جامعه پژوهش آن را ۲۹۴۲ پایان نامه تحصیلی در مقاطع ارشد و دکترا تشکیل دادند. محیط پژوهش در ۸ کتابخانه دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که به صورت تصادفی طبقه ای، ۳۴۰ مورد از آن ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. گرد آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته و مراجعه به کتابخانه ها و مشاهده مستقیم پایان نامه ها صورت گرفت. با توجه به ماهیت پژوهش، پایایی ندارد و روایی پژوهش نیز با بررسی ۱۰ مورد بر اساس چک لیست اولیه و انجام اصلاحات مطابق نظر دو نفر از متخصصان کتابداری انجام شد. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری غیر پارامتریک (X2) و ضریب همبستگی استفاده شد.
یافته ها: بین میزان انطباق کلیدواژه های فارسی و انگلیسی با پزشکی فارسی و MeSH رابطه معنی داری وجود دارد. در این میان ساختار کلیدواژه ها بیشتر به سمت ساختار ترکیبی و تک واژه ای و بیشتر کلیدواژه ها نیز از چکیده انتخاب شدند. همچنین بیشتر کلیدواژه های انتخابی انگلیسی بودند.
نتیجه گیری: انتخاب کلیدواژه ها در انتهای چکیده پایان نامه ها یک نمایه سازی آزاد است. آشنا شدن با کلیدواژه های محققان می تواند راهگشایی برای تدوین و ویرایش ابزارهای مستند سازی در حیطه علوم، به خصوص علوم پزشکی باشد.