مقاله مطالعه تطبیقی مفهوم روش شناسی و نظریه از منظر پژوهش های کمی و کیفی با تاکید بر نظریه پردازی در معماری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی مفهوم روش شناسی و نظریه از منظر پژوهش های کمی و کیفی با تاکید بر نظریه پردازی در معماری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسی کیفی
مقاله روش شناسی کمی
مقاله نظریه
مقاله طراحی معماری
مقاله نظریه پردازی در معماری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نیلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صاحب نظران بر این باورند اندیشمندانی که می خواهند نظریه پردازی کنند، باید از دو نوع دانش تخصصی برخوردار باشند؛ دانش، نسبت به پدیده ای که بر آنند تا در مورد آن تئوری سازی کنند و دانش، نسبتبه روش شناسی های نظریه پردازی. تدوین اسلوب پژوهش هم خود، شاخه ای جداگانه از علم است که تحت عنوان روش شناسی شناخته می شود. روش شناسی، دانشی متمرکز بر فرایندها و ابزارهای به کار گرفته شده در نظام دانش اندوزی و روند به کارگیری آن ها است. این دانش را می توان ترجمه اصول یک پارادایم به زبان روش تحقیق بیان کرد. بر این اساس، دو رویکرد اصلی روش شناسانه، موسوم به روش شناسی کمی و کیفی از همدیگر قابل تشخیص هستند. از طرفی، نظریه در مبنایی ترین شکل آن، یک الگو است. نظریه از هنگامی تکوین یافت که بشر در برخورد با واقعیت ها، به جای افسانه پردازی به تعقل پرداخت و به کشف روابط علی میان پدیده ها اهتمام ورزید. نظریه در عین حال جمع بندی گذشته، جان بخشیدن به حال و شفاف سازی آینده است. در دنیای امروز، هر رشته علمی به تعریفی مناسب از نظریه نیازمند است. رشته معماری نیز از این قاعده جدا نیست. معماران و طراحان، در مراتب حوزه های گوناگون با نظریه در ارتباط هستند. اما به وسیله نظریه حوزه تمایز در حوزه های معماری با سایر رشته های علمی به روشنی مشخص نشده است. چرا که به کارگیری نظریه در حوزه معماری، مستلزم شناخت دقیق و ریشه ای نظریه و توجه به ویژگی ها و ضرورت های آن است.
بنا بر آنچه گفته شد، تلاش نگارنده در این مقاله بر آن بوده تا با بررسی تطبیقی – تحلیلی موضوع یادشده و مطالعه کتاب ها، مقاله ها و منابع معتبر در حوزه روش شناسی و نظریه پردازی، دو مفهوم کلیدی روش و نظریه را در پژوهش های کاربردی بررسی کند و معانی و رویکردهای متفاوت این دو مفهوم را از دو منظر کمی و کیفی بیان کند. همچنین، ویژگی های نظریه معماری را هم ارزیابی کند تا از این طریق، بهتر بتوان به ویژگی های نظریه در رشته معماری پی برد.