مقاله مطالعه تطبیقی معیارهای گروه بندی در جامعه شناسی و سه سوره اول قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم از صفحه ۵۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی معیارهای گروه بندی در جامعه شناسی و سه سوره اول قرآن کریم
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه های قرآنی
مقاله معیارهای قرآنی
مقاله معیارهای جامعه شناختی
مقاله رویکرد جامعه شناسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر برای مقایسه معیارهای جامعه شناسی با معیارهای قرآنی در دسته بندی گروه ها، تعیین انواع گروه های موافق و مخالف با معیارهای قرآنی و ارائه راهکارهایی در جهت الگوبرداری نسل جوان از رفتارهای گروه های موافق با معیارهای قرآن، به مطالعه تطبیقی معیارهای گروه بندی در جامعه شناسی و قرآن کریم می پردازد.
روش بررسی، توصیفی با رو کیرد تحلیل محتوا و نمونه مورد مطالعه، ۳ جزء اول قرآن کریم است. نتایج بررسی نشان داد که معیار جامعه شناسی در دسته بندی گروه ها، بر عوامل اجتماعی تاکید دارد، در حالی که گروه بندی در قرآن کریم بر اعتقادات دینی و انتخاب راه و مسیر زندگی استوار است.
براساس معیارهای قرآنی، گروه ها در یک دسته بندی کلی به دو گروه موافق و مخالف با اعتقادات دینی و راه الهی قرار می گیرند؛ همچنین هر یک از این دو گروه، به چند زیرگروه دسته بندی می شوند.
نتیجه آ نکه آموزش ویژگی های رفتاری گروه های موافق با ارزش ها و معیارهای قرآنی به نسل جوان مهمترین راهکار الگوبرداری برای آنهاست.