مقاله مطالعه تطبیقی مدیریت بر مبنای شایستگی در موسسات دولتی و خصوصی (مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی و غربی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی مدیریت بر مبنای شایستگی در موسسات دولتی و خصوصی (مطالعه موردی: استان های آذربایجان شرقی و غربی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بر مبنای شایستگی
مقاله شایستگی های هسته ای
مقاله شایستگی های کنشی
مقاله شایستگی های تکلیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرکسب اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحی خشکناب لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلندمدت است که بر اساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهبردهای کلان کشور تدوین می شود. پژوهش حاضر به دنبال سنجش مدیریت بر مبنای شایستگی در سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی استان های آذربایجان شرقی و غربی، بوده و جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی می باشد که از جامعه آماری یاد شده، حجم نمونه حدود ۴۲۶ نفر انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده آزمون t-Test با نمونه های مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی ملاحظه گردید که در سطح معنی داری ۵ درصد، لایه های مدیریت بر مبنای شایستگی (شایستگی های هسته ای، کنشی و تکلیفی) در سازمان های خصوصی نسبت به سازمان های دولتی، از میزان بالاتری برخوردار بوده، بنابراین تفاوت میانگین دو گروه جامعه معنی دار بوده، در کلیه فرضیه ها H0 مورد قبول واقع نگردیده و H1 یعنی نفاوت میانگین دو جامعه پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت که بین مدیریت برمبنای شایستگی در سازمانهای خصوصی و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و شایسته سالاری، میزان آگاهی از اهداف، رسالت سازمانی و تعهد نسبت به سازمان و تخصص کاری در سازمان های خصوصی بیشتر از سازمان های دولتی می باشد.