مقاله مطالعه تطبیقی شاخص های خشکسالی مبتنی بر داده های ماهواره ای و زمینی با استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییر (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۳۴ تا ۱۰۴۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی شاخص های خشکسالی مبتنی بر داده های ماهواره ای و زمینی با استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییر (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی
مقاله تحلیل بردارتغییر
مقاله SPI
مقاله شاخص های ماهواره ای
مقاله سنجنده AVHRR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر خشکسالی می تواند به صورت کاهش منابع آب، کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر در پوشش گیاهی منطقه و تسریع در بیابان زایی مناطق باشد. برای مطالعه و پایش خشکسالی نیاز به کمی سازی اثرات آن با استفاده از شاخص های خشکسالی می باشد. این شاخص ها بر اساس نوع داده های در دسترس به دو دسته کلی زمینی و ماهواره ای تقسیم می شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه توان تشخیص و گروه بندی تغییرات رخ داده در پوشش گیاهی بر اثر خشکسالی، بین یک شاخص خشکسالی زمینی (شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI)) و چهار شاخص ماهواره ای استخراج شده از تصاویر AVHRR-NOAA (شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص شرایط دمایی (TCI)، شاخص نمایه نسبت پوشش گیاهی (RVI)، شاخص استاندارد شده گیاهی (SVI)) در استان کرمانشاه بود. به این منظور از روش تجزیه و تحلیل بردار تغییر (CVA) به عنوان یکی از الگوریتم های مهم تشخیص تغییر استفاده شد. در این روش، تغییر رخ داده در پوشش گیاهی با دو مولفه اندازه تغییر و جهت تغییر نشان داده می شود. نتایج حاصل از اجرای CVA بر خروجی حاصل از شاخص های خشکسالی در طی فصل رشد (اسفند تا مرداد) در چهار سال های منتخب (دو سال نرمال، یک سال تر و یک سال خشک) نشان داد بهترین پاسخ به خشکسالی در سال های مورد بررسی (به جز سال تر ۱۹۹۲) با شاخص SVI بدست می آید. کمترین تطابق SPI در سال های نرمال و تر با شاخص TCI است. در نهایت پیشنهاد شد برای ارزیابی تاثیر خشکسالی بر پوشش گیاهی به جای شاخص های حرارتی از شاخص های مبتنی پوشش گیاهی نظیر SVI استفاده شود.