مقاله مطالعه تطبیقی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی در آمریکا و انگلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۸۳ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تطبیقی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی در آمریکا و انگلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس پیش بیمارستانی
مقاله سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی
مقاله حداقل مجموعه داده های اورژانسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مستانه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به لزوم دسترسی به موقع به اطلاعات مورد نیاز در زمان ارائه خدمات اورژانسی، سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی به منظور تولید اطلاعات و پشتیبانی از خدمات اورژانسی در خارج از موسسات مراقبت بهداشتی به وجود آمد. با توجه به شباهت سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی اغلب کشورها به یکی از دو سیستم آمریکا و انگلستان، مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های ساختاری و عملیاتی سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی این دو کشور انجام گرفت. در این مطالعه مروری، ۱۷۲ مقاله از پایگاه های اطلاعاتی Sciencedirect، Scirus، و Pubmed با استفاده از کلید واژه های مشخص و مرتبط استخراج گردید که پس از بررسی میزان ارتباط آن ها با هدف مطالعه، ۶۵ مقاله انتخاب شد و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. در نهایت، یافته ها در قالب پاسخگویی به هدف مطالعه تدوین گردید. حداقل مجموعه داده های اورژانس پیش بیمارستانی آمریکا حاوی ۵۱ عنصر اطلاعاتی ضروری و انگلستان شامل ۲۸ مورد بود. در آمریکا نسبت به انگلستان، گزارشات جامع تر و تحلیلی تری در زمینه های کاری اورژانس پیش بیمارستانی ارائه می گردد. همچنین، مدیریت اطلاعات و ارتباطات سیستمی با سیستم های مرتبط، بیشتر مبتنی بر سیستم های الکترونیکی بود. افراد دخیل در مدیریت اطلاعات و تجهیزات ارتباطی در هر دو سیستم مشابه است. قابلیت های سیستم اطلاعات اورژانس پیش بیمارستانی آمریکا در مقایسه با انگلستان، به دلیل توجه بیشتر به زیرساخت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات بیشتر است که این امر یکپارچگی سیستم ها و ارائه بهتر مراقبت های اورژانسی را باعث شده است.