سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد سیوندی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک

چکیده:

تشکیل و تکامل خاک ها و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی آنها در دشت های سپبدان و نی ریز دراستان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. هدف های این پژوهش بررسی عوامل موثر در تشکیل وتکامل خاک ها، مشخصات فیزیکی، شیمیایی، کانی شناسی وطبقه بندی آنهادر این مناطق بود. دشت سپیدان دارای رژیم رطوبتی زریک و رژیم حرارتی مزیک بوده و رژیم رطوبتی و حرارتی دشت نی ریز به ترتیب اریدیک و ترمیک می باشد. انجام مطالعات صحرایی، فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی روی نیم رخ های شاهد نشان داد که اقلیم، ماده مادری و پستی وبلندی، عوامل اصلی تشکیل، تکامل و تفاوت خاک های این مناطق می باشند. خاک های مشاهده شده در این مناطق عمدتاً آهکی و گچی می باشند و راسته های مالی سول، اینسپتی سول، آلفی سول و اریدیسول در این مناطق مشاهده گردید. عمده فرایند های تشکیل خاک در این مناطق را می توان، تجمع آهک و گچ ثانویه، همچنین حرکت و تجمع رس بیان کرد کانی های موجود در افق های سطحی پدون های مختلف این مناطق کمابیش یکسان است. از نظر فراوانی کلرایت و اسمکتایت کانی غالب مناطق یادشده می باشند و کانی های ایلیت، پالی گورسکایت و به دنبال آن کوارتز به ترتیب فراوان ترین کانی های مشاهده شده در بخش رس خاک های افق سطحی مناطق مورد مطالعه می باشند. کانی پالی گورسکایت در دشت سپیدان خیلی کم بوده و این امر ناشی از بارندگی بالاتر این دشت نسبت به سایر مناطق مطالعاتی است.