مقاله مطالعه ترکیبات گیاهی (دارچین، نعناع و اکالیپتوس) موثر در کنترل جرب قرمز طیور (درمانیسوس گالینه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه ترکیبات گیاهی (دارچین، نعناع و اکالیپتوس) موثر در کنترل جرب قرمز طیور (درمانیسوس گالینه)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمانیسوس گالینه
مقاله اثرات ضدجرب
مقاله دارچین
مقاله نعناع
مقاله اکالیپتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبربهادری شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: جرب قرمز طیور، درمانیسوس گالینه یکی از مهمترین انگل های خارجی طیور پرورشی می باشد که برخی از ترکیبات گیاهی می توانند در کنترل آن موثر باشند. هدف: مطالعه اثرات ضدجرب عصاره های ترکیبات گیاهی دارچین، نعناع و اکالیپتوس. روش کار: در یک مزرعه مرغ تخمگذار با سابقه آلودگی به جرب درمانیسوس گالینه، میزان آلودگی به جرب با استفاده از نصب تله ها و شمارش جرب های جمع آوری شده در آنها، ارزیابی گردید. سپس برخی از قفس های حاوی پرندگان با استفاده از عصاره های دارچین به غلظت ۲۷٫۵۰ mg/cm3، نعناع به غلظت ۲۸/۳۰mg/cm3 و اکالیپتوس به غلظت اسپری شدند. همچنین یک ردیف مشابه از قفس ها نیز به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. متعاقب درمان انجام گرفته، تله های ساخته شده یک روز و یک هفته پس از انجام اسپری بر روی قفس های مذکور نصب، پس از ۲۴ ساعت جمع آوری و جرب های به دام افتاده در آنها مجددا شمارش گردید. در نهایت میزان اثربخشی ترکیبات گیاهی مورد استفاده تعیین شد. نتایج: در روز اول و یک هفته پس از اسپری عصاره دارچین میزان تاثیر عصاره به ترتیب ۶۶٫۹۷% و ۱۲٫۹۱% بود. همچنین میزان اثربخشی عصاره اکالیپتوس در روزهای اول و هفتم پس از انجام درمان به ترتیب ۸۰٫۸۵% و ۵۸٫۱۴% و در مورد عصاره نعناع نیز ۹۰٫۱۹% و ۴۰٫۲۴% گزارش گردید. بررسی آماری انجام شده اختلاف معنی داری را در تعداد جرب های جمع آوری شده در تله های نصب شده در روز پس از درمان با استفاده از ترکیبات گیاهی و گروه شاهد نشان داد. در صورتی که این تفاوت در تعداد جرب های به دام افتاده در یک هفته پس از انجام اسپری مگر درخصوص عصاره اکالیپتوس معنی دار نبود. نتیجه گیری نهایی: کنترل جرب قرمز طیور با استفاده از ترکیبات گیاهی دارچین، نعناع و اکالیپتوس امکان پذیر بوده و جهت حصول نتایج جامع نیاز به تحقیقات تکمیلی در این خصوص وجود دارد.