سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله شمس خرم آبادی – دانشیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رضا درویشی چشمه سلطانی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت علوم پزشکی دانشگاه تربیت م
عباس رضایی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
احمد جنیدی جعفری – دانشیار گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

حضور فلزات سنگسن در آب در نتیجه اثرات زیان آورشان بر روی سلامت انسان و آبزیان مشکلی جدی شده است . این مطالعه ترمودینامیک جذب زیستی کروم شش ظرفیتی از محلولهای ابی با استفاده از لجن تثبیت شده و آلژینات کلسیم خالص را بیان می کند. روش تحقیق : ازمایشات جریان ناپیوسته جهت تعیین خصوصیات زیستی جاذبها انجام داده شد. پارامترهای ازمایشگاهی تاثیر گذار در جذب نظی دما و زمان تماس مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیت سطحی جاذبها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی واقع شد. یافته ها : نشان داده شد که تعادل جذب طی ۱۲۰ دقیقه حاصل می شود . علاوه بر این با افزایش دما از ۲۸۸ تا ۳۲۸ درجه کلوین جذب کروم از ۲۷/۴۱ به ۲۹/۳۶ و ۲۴/۷۸ به ۲۶/۷۳ میلی گرم بر گرم به ترتیب جهت لجن فعال تثبیت شده و آلژینات کلسیم خالص در غلظت اولیه کروم ۵۰ میلی گرم بر لیتر افزایش یافت. نتیجه گیری : می توان استنباط کرد که لجن فعال تثبیت شده قابلیت کاربرد به عنوان جاذبی موثر و اقتصادی جهت حذف و بازیافت کروم از فاضلاب صنعتی با دمای بالا را دارد.