سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روژین دارابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – دانشکده علوم- گروه شیمی
مجید رمضانی –
محمد علیمرادی –

چکیده:

پساب های صنعتی و فلزات سنگین موجود در آب ها ،همواره یکی از مشکلات اکولوژیک می باشند.در این مطالعه از برگ درخت کنار برای جداسازی کبالت و نیکل از محلول های آبی استفاده شد.در این مطالعه هم دماهای لانگمویر ، فروندلیچ بررسی شدند.جاذب کنار برای فلز کبالت داده های تجربی با مدل فروندلیچ و برای فلز نیکل بامدل لانگمویر تطابق داشت.فرآیند جذب برای جاذب کنار در مدت زمان سی دقیقه در دمای محیط وpH برابر ۵ انجام شد.بررسی پارامتر های ترمودینامیکی مختلف مانند ∆S,∆Hو∆G نشان داد که فرآیند جذب برای جاذب غیر خودبخودی و گرماگیر است.بررسی های سنتیکی نشان داد که فلز کبالت ونیکل بطور مطلوبی از سنتیک درجه ۲ تبعیت می کنند.مقدار RSD به ترتیب برای فلزات کبالت ،نیکل و برابر است با ۴٫۵% ، ،۳% می باشد