سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدنصیر موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پاشا حجازی –
خداداد مصطفوی –
پگاه پرنمازه –

چکیده:

به منظورمطالعه تحمل به خشکی درگندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به خشکی ۲۰ رقم گندم نان ارزیابی شدندارقام مورد نظر دردو آزمایش جداگانهدرمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرج مطالعه شدند طرح مورد نظر درهر دو آزمایش بلوکهای کامل تصادفی با سهتکرار بود درآزمایش تنش از مرحله گلدهی به بعد آبیاری قطع شد درشرایط نرمال میانگین مربعات طول سنبله طول ریشک وزن ۱۰۰ دانه و طول بذر درسطح احتمال یک درصد معنی دار بود درشرایط تنش خشکی میانگین مربعات ارتفاع بوته طول سنبله طول ریشک وزن ۱۰۰ دانه طول بذر و طول پدانکل درسطح احتمال یک درصد معنی داربود درتجزیه واریانس شاخصهای تحمل به خشکی اثرژنوتیپ درهمه شاخصها معنی دار بود براساس شاخص تحمل فرناند رقم شیرودی و براساس میانگین هندسی محصول دهی رقم عدل و براساس میانگین هارمونیک رقم مهدوی دارای بالاترین تحمل بودند.