سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
ایمان رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی

چکیده:

تمرکز تنش در قطعات سوراخدار مهمترین عامل در هنگام طراحی آنها میباشد. از آنجا که برخلاف مواد ایزوتروپیک، تمرکز تنش در صفحات اورتوتروپیک و چند لایههای کامپوزیتی هنوز به خوبیتوسعه داده نشده است، در این تحقیق به مطالعه تحلیلی و عددی ضریب تمرکز تنش صفحات اورتوتروپیک و چند لایههای کامپوزیتی از جنس کربن / اپوکسی و شیشه / اپوکسی پرداخته شده است. برای مطالعه روش تحلیلی از تنش نقطهای استفاده شده است و فاصله مشخصه بدست آمده است. برای مطالعه روش عددی نرم افزار المان محدودANSYSمورد استفاده قرار گرفته است. برای اطمینان از صحت روش به کار گرفته شده در نرم افزار المان محدودANSYSابتدا یک صفحه ایزوتروپ با سوراخ دایرهای شبیه سازی شده است و ضریب تمرکز تنش به روش عددی محاسبه شده است، آنگاه نتایج با روش تحلیلی و جداول موجود مقایسه شده است. مقایسه نتایج صحت روش مدلسازی را نشان میدهد