سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بالو – گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
غلامرضا نوری –

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر جابجایی گسل در پاسخ های غیرخطی خطوط لوله ی مدفون می باشد جهت تحلیل از نرم افزار المان محدود ansys12 بهره گرفته شده است لوله مدفون به چندین قسمت تقسیم شده است و هر قسمت بوسیله ی المان تیر مدلسازی شده است المان تیر دارای شش درجه ی آزادی در هر گره می باشد همچنین المان های تیر دارای قابلیت مدلسازی خواص غیرخطی هندسی و خاصیت غیرارتجاعی مصالح لوله می باشند خاک اطراف لوله بوسیله ی فنرهای غیرخطی در سه جهت محوری جانبی و عمودی مدل شده است جابجایی خاک به پایه ی فنرها اعمال شده است نوع گسل مورد مطالعه گسل مورب و نرمال می باشد سیستم آنالیز غیرخطی جهت سیستم لوله و گسل در نظر گرفته شده است پارامترهای موردمطالعه طول مهار شده لوله عمق مدفون لوله خواص هندسی لوله و جابجایی گسل می باشد.