سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا غلامشاهی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فرهنگ فرحبد – دکترای سازه، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی پارامترهای مختلف نظیر ابعاد، شکل بازشو و ضخامت سخت کننده ها بر رفتار لرزهای دیوارهای برشی فولادی، ۱۱ مدل اجزا محدود در نرم افزار Abaqus ، مدل سازی شده و تحت بارگذاری رفت و برگشتی به روش کنترل تغییر مکان، بر روی آن تحلیل استاتیکی غیر خطی انجام شده است. برای این منظور، ابتدا یک مدل آزمایشگاهی موجود، عیناً در نرم افزار شبیه سازی شده و پس از استخراج نتایج عددی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی صحت نتایج عددی به اثبات رسیده است. سپس با در نظر گرفتن پارامترهای زیر، مدلسازی و تحلیل نمونه های جدید انجام شده اند. به منظور مقایسه نتایج و بررسی تاثیر هر کدام از پارامترها، نمونه ها به دو دسته کلی با بازشو نوع درب ( ۲۰ درصد سطح دیوار) به ابعاد ۱۳۰*۸۰ سانتی متر در مرکز دیوار، و بازشو نوع پنجره (۲۵ درصد سطح دیوار) به ابعاد ۱۳۰*۱۰۰ سانتی متر در مرکز دیوار، تقسیم شده اند. هر کدام از نمونه ها دارای چیدمان ثابت و ضخامت های مختلف ورق سخت کننده ۲٫۵ و ۵ و ۷٫۵ و ۱۰ میلیمتر بر روی دیوار بودهاند. نتایج حاصل از تحلیل شامل منحنی هیسترزیس برش- تغییرمکان و پارامترهای لرزه ای آن از قبیل برش پایه حداکثر، سختی اولیه و شکل پذیری آنها می باشد که با یکدیگر مقایسه شده است. در تمامی نمونه ها مودهای خرابی و تانسور تنش در مدل تغییر شکل یافته مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی مدلها حاکی از آن است که بازشو نوع درب با توجه به اینکه سطح کمتری از دیوار را تشکیل داده است تاثیر کمتری در کاهش مقاومت و سختی اولیه به میزان ۱۴ % داشته است، این در حالی است که این میزان در دیوار دارای بازشو نوع پنجره ۲۰ % بوده است. بررسی ها نشان داد که با افزایش ضخامت سخت کننده ها برش پایه حداکثر و سختی سیستم دیوار میتواند تا ۴۰ % نسبت به دیوار با بازشو و بدون سخت کننده افزایش پیدا میکند. همچنین استفاده از سخت کننده ها در اطراف بازشو در روی دیوار باعث افزایش چشمگیر ضریب شکل پذیری تا ۷۰ درصد در بازشو نوع پنجره و تا ۱۰۰ درصد در بازشو نوع درب شده است.