سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا قاسمی – استادیار، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
ایمان رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی

چکیده:

تمرکز تنش در چند لایههای کامپوزیتی نسبت به موار ایزوتروپ دارای اهمیت بسیار بیشتری میباشد. روشهای تحلیلی و عددی محاسبه ضریب تمرکز تنش در چند لایه کامپوزیتی مدل انجام شدهاست. در این تحقیق به مطالعه تجربی و بررسی استحکام شکست چند لایههای کامپوزیتی از جنس شیشه / اپوکسی پرداخته شده است. با استفاده از روش تحلیلی تنش نقطهای و فاصله مشخصه، نتایج عددی و تحلیلی ضریب تمرکز تنش محاسبه شده است. آنگاه با ساخت نمونههای آزمایشی و انجام سوراخکاری با نسبتهای متفاوت قطر سوراخ به پهنای نمونه برابر۰/۲ ، ۰/۴ و ۰/۶ نتایج تحلیلی و عددی محاسبه و مقایسه شده است