سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پژمان ابوالفتحی – کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار،گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

یکی از آزمایشهایی که به نحو گسترده برای تعیین ضریب اصطکاک و در مواردی نیز جهت تعیین منحنی تنش-کرنش ماده مورد استفاده قرار می گیرد، آزمایش حلقه است. دراین تحقیق علاوه بر این هدف، یافتن مقادیر تجربی، عددی و تحلیلی توزیع فشار بین سطحی میان نمونه حلقوی و ابزار جزو مراحل تحقیق میباشد. از سرب برای ماده مدل استفاده شد. سرب به علت نرم بودن به طورگسترده در شبیه سازی فیزیکی فرآیندهای شکل دهی فلز مورداستفاده قرار میگیرد. روش عددی با استفاده از نرم افزارDeform-2Dانجام گردید و با روش تعادل نیروها مقایسه گردید. در این تحقیق اثر اصطکاک، نسبت ابعادی نمونه آزمایشبر روی توزیع فشار بین سطحی و نیروی فشاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روش شبیه سازی نسبت به روش تحلیلی تطابق بهتری با نتایج تجربی داشت