سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا صفاهیه – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده زیست شناسی دریا
ساحل پاکزاد توچایی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده زیست شناسی دریا
محمد تقی رونق – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده زیست شناسی دریا
بیتا ارچنگی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده زیست شناسی دریا

چکیده:

فلزات سنگین در صورت ورود به محیط های دریایی، قادرند در رسوبات و بافت های مختلف آبزیان بخصوص دوکفه ای ها تجمع یابند. بر این اساس جهت بررسی آلودگی احتمالی به فلزات سنگین در سواحل جزر و مدی دریای عمان، غلظت تعدادی از فلزات Pb ،Ni ،Cu ،Cd و Zn در بافت سخت دوکفه ای Saccostrea cucullata در این منطقه بررسی گردید. نمونه برداری از دوکفه ای S. cucullata در بهار ۱۳۸۹ (پیش مونسون) از سواحل شمالی دریای عمان در امتداد خلیج گواتر تا خلیج پزم انجام شد. پس از آماده سازی پوسته در آزمایشگاه، هر نمونه توسط Hot plate digesterهضم شده و غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی SAVANTAA مدل Σ بر اساس میکروگرم بر گرم بر وزن خشک محاسبه شد. مقایسه داده ها در بین ایستگاه های مختلف، تفاوت معنی داری را نشان داد. این اختلاف می تواند ناشی از فعالیت های در حال انجام در ایستگاه های مورد نظر و همچنین ویژگی های طبیعی آنها باشد، که می تواند موجب تغییر در غلظت فلزات در بین ایستگاه ها شود. الگوی تجمع فلزات سنگین در بافت سخت صدف به صورت Zn >Cu Ni>Pb >Cd به دست آمد. فلزات روی و مس بیشترین میزان تجمع را داشته اند روی و مس از فلزات ضروری برای دوکفه ای هستند، درحالیکه فلزات کادمیوم و سرب غیر ضروری بوده و تجمع کمتری می یابند.