سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

ام کلثوم غلامحسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی جان حسنی – عضو هیئت علمی مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
سیده حمیده سلیم بهرامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
حسین احمدی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزش،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

توجه به انسان به عنوان بزرگ ترین سرمایه و مطالعه رفتار وی دارای اهمیت خاصی است. نگاه مدیران به انسان و برآوردن نیازهای آنان باعث نگرش سیستماتیک به رفتار انسان می شود که این منجر به بهسازی نیروی انسانی با در نظر گرفتنکرامت انسانی و مدنیت می گردد. این تحقیق با هدف بررسی میزان رضایت مندی اعضای هیأت علمی و کارکنان از اعضای هیأت رئیسه ۶۳ انجام شده که روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیهاعضای هیأت علمی تمام وقت و کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد.نمونه آماری برای اعضای هیأت علمی ۳۹۷ نفر و برای کارکنان ۲۹۱ نفر می باشدروش نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای است.پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ( = ۰/۸۹ می باشد.کلیه مراحل تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرمافزارSpss انجام گرفته است.نتایج حاکی از آن می باشد که بین عملکرد معاونت آموزشی،پژوهشی، اداری و مالی، مهارت مدیران، مهارت انسانی مدیران ومهارت ادراکی مدیران با رضایتمندی کارکنان و اعضای هیأت علمی رابطه وجود دارد.همچنین در تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که نیازهای بهداشتی، نیازهای انگیزشی، مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی به ترتیب در میزان رضایتمندی تأثیرگذاراست. هر واحد تغییر در متغیر وابسته به همان اندازه برای مثال: مهارت انگیزشی ۲۱ درصد تغییر را به همراه خواهد داشت.با توجه به ۲R تحقیق می توان گفت این بررسی به همراه متغیرهایش توانسته است ۴۷ درصد از کیفیت رضایتمندی وچگونگی تأثیرپذیری آن را پوشش دهد