سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدحامد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

تراوش از پی سدهای خاکی همواره یکی از تهدیدات جدی برای کاهش کارائی سد و ایمنی آن است. بدین ترتیب اتخاذ تمهیدات مناسب جهت کنترل و کاهش تراوش در پی سدها بسیار ضروری است. دیوار آبند بتن پلاستیک ب هدلیل برخورداری از نفوذپذیری پایین، مقاومت فشاری مناسب و مدول الاستیک متناسب با خاک مجاور، همواره یکی از گزین ههای اصلی جهت کنترل ترواش در پی سدها است. دیوار آبند بتن پلاستیک به جهت هماهنگی تغییر شکل آن با خاک مجاور، میبایست مدول الاستیکی در حدود ۴ تا ۵ برابر خاک پیرامون خود داشته باشد. در این مقاله به ارائه و بررسی نتایج آزمایشات فشاری کمحوری و س همحوری روی نمون ههای بتن پلاستیک در سنهای ۷ ،۲۸و۲۴۰روز پرداخته شدهاست. در این مطالعه اثر سن نمونه، نسبت بنتونیت به سیمان، نسبت آب به سیمان و فشار همه جانبه روی مدول الاستیک بررسی م یشود. براساس مشاهدات صورت گرفته، با افزایش سن، نسبت بنتونیت به سیمان و فشار جانبی، مدول الاستیک بتن پلاستیک نیز افزایش م ییابد و با افزایش نسبت آب به سیمان، کاهش م ییابد