سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد نعمت اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
امیر رحیمی – دانشیار دانشگاه اصفهان
تورج توکلی قینانی – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه عملکرد یک آب شیرین کن خورشیدی که برمبنای فرایندهای رطوبت زنی و رطوبت گیری کار می کند بصورت تجربی مورد مطالعه قرارگرفته است همچنین یک مدل ریاضی کارآمد جهت پیش بینی رفتار سیستم در دو بخش گرم کننده خورشیدی و برج رطوبت زنی توسعه داده شده است با انجام آزمایشهای اولیه مقادیر بهینه بعضی متغیرهای عملیاتی جهت حصول بالاتری راندمان تولید آب شیرین بدست آمد. همچنین پیش بینی های مدل ریاضی با داده های آزمایشگاهی متناظر مورد مقایسه قرارگرفت و دقت مدل در پیش بینی رفتار سیستم مورد مطالعه ارزیابی شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقادیر بهینه مربوط به دبی هوا و آب به ترتیب ۰/۰۳۶ و ۰/۱۱۴ کیلوگرم برثانیه می باشند.