سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
مهدی مقیمی – دکتری مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی حاجی میرسعیدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
اسماعیل مولوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

اهمیت و ضرورت مطالعه روی تخلیه کنندههای تحتانی در سدها، کاربرد آن جهت تخلیه سریع آب اضافی و یا تخلیه رسو بهای ت هنشین شده در پشت مخزن و با حفظ ایمنی سازه است. در تخلی هکننده تحتانی سد جریان در بالادست دریچه تحت فشار است در صورتی که در پاییندست دارای سطح آزاد است. از آنجا که کانال پاییندست در تخلی هکننده تحتانی نباید مستغرق شود، لذا باید تبدیل مناسبی بین مجرای تحت فشار و جریان آزاد یعنی بعد از اتاقک دریچه به کار گرفته شود. با توجه به این که اکثر مواقع، دریچه به صورت نیمه باز است جریانی با سرعت بالا در پایین دست دریچه به وجود میآید که سبب ایجاد فشارهای منفی گردیده و باعث بروز خسارات ناشی از پدیدههای مخرب کاویتاسیون و ارتعاشات در سازه میشود. جهت جلوگیری از کاویتاسیون، هوای مورد نیاز باید در پایین دست محل دریچه یا شیر و در نزدی کترین نقطه به آن تأمین شود. هدف از مقاله حاضر بررسی میزان هوادهی مورد نیاز برای جلوگیری از اثرات مخرب جریان است. در ادامه داد ههای به دستآمده از مدل فیزیکی تخلی هکننده تحتانی سد تالوار برای دریچه سرویس و دریچه اضطراری کشوئی مورد بررسی قرار گرفته است.