سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی شاه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

رفتار مکانیکی آلیاژهای غیر همجنس۶ AA 6061-T و AA 7277-T6 در این مقاله به صورت تجربی بررسی شده است . برای بدست آوردن سرعت بهینه ، نمونه ها با سرعت های مختلف پیشروی و چرخشی جوشکاری شده اند . ناهمگنی در خواص جوش ، با انجام تست های میکرو سختی و متالوگرافی بررسی شده است. نمونه های کشش استخراج شده در جهت عرضی می باشد . با انتخاب سرعت پیشروی mm/min60و سرعت دورانیrpm825جوش بدون عیب حاصل شده است . نتایج نشان داد رفتار کششی جوش اساسا به اندازه دانه و توزیع رسوب سختی وابسته است و در حالت غیر همجنس استحکام نسبت به حالت پایه کاهش می یابد . استحکام نهایی کششی ، هنگامی که آلومینیم ۶۰۶۱ روی طرف پیش رونده قرار گرفته بیشتر از زمانی استکه آلومینیم ۷۲۷۷ رویASقرار گرفته است . همچنین زمانی که آلومینیم ۶۰۶۱ روی حالت ASاست نسبت به حالتی که در آن آلومینیم ۶۰۶۱ در موقعیتRS قرار د ارد ، اندکی مقادیر سختی درHAZبیشتر است . از طرفی مقادیر سختی در نواحیHAZ و TMAZ به کمترین حد خود می رسند