سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فتح اله امی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
سعید جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدوحید حسینی – دانشجوی دکتری مهندسیمکانیک
سیدشهاب الدین علویون – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق دمای الکترودهای شمع در موتور احتراق داخلی با استفاده از سوخت بنزین اندازه گیری شد تا تاثیر شرایط کاری موتور بردمای الکترودهای شمع بررسی شود براساس نتایج آزمون بیشینه دمای شمع در سرعت ۶۰۰۰ددد و شرایط بارکامل رخ میدهد دراین شرایط دمای الکترود منفی به ۷۸۰ درجه سانتی گراد می رسد که نسبت به شرایط متداول پرکاربرد موتور در بارجزئی و سرعت ۳۴۰۰ ددد ۱۰۰ درجه سانتی گراد بیشتر است با انجام آزمون دمای شمع درمحیط بدون احتراق مشخص شد که سهم جرقه زنی درافزایش دمای شمع حدود ۱۰ درجه سانتی گراد است که درمقایسه با تاثیر گازهای ناشی از احتراق قابل صرفنظر کردن است از طرف دیگر در راه اندازی سرد دمای الکترود منفی کمتر از مقدار مجاز است و سبب افزایش رسوبات کربنی می شود بررسی شرایط مرزی کارکرد شمع نشان میدهد که محیط سرد خارج از اتاق احتراق تاثیر قابل توجهی دردمای الکترود ندارد.