سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن کیانپور – کارشناسی ارشد طراحی فرآیند دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ا
محمدامین ثباتی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ شاه حسینی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مطالعه، جذب دیاکسید کربن از هوا با استفاده از جاذب جامد هیدروکسید سدیم مورد بررسی واقع شده است. با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی، تاثیر سه پارامتر اصلی دما، رطوبت هوا و جرم جاذبهیدروکسید سدیم بر روی سرعت حذف دیاکسید کربن مطالعه شده است. نتایج آزمایشات اضافی حاکی از این است که دمای ۳۶ درجه بیشترین سرعت حذف دیاکسید کربن را نتیجه می دهد. از دیگر نتایج این تحقیقنیز میتوان به تاثیر ناچیز رطوبت در سرعت حذف دیاکسید کربن اشاره کرد