سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی
محمد علی اخوان بهابادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران
سعید محسنی گرگانی – فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی،دانشگ

چکیده:

دراین مطالعه اثرافزودن نانوپودرهای کربن نانوتیوب سی ان تی به روغن انتقال حرارتی ایرانول اچ تی بی بعنوان سیال پایه درجریانآرام مورد بررسی قرارگرفته و اثرآن برانتقال حرارت و افت فشار بررس یمی گردد لوله های میکروفیندار و صاف بعنوان بخش آزمایش انتخاب شده که بوسیله المنت حرارتی بعنوان هیترگرما داده می شود و آن را درشرایط دیواره شار ثابت قرارمیدهد با استفاده از داده های جمع آوری شده ضری بانتقال حرارت جابجایی و افت فشار برای جریان سیال پایه و نانوسیالات با غلظت های وزنی ۰/۰۵و۰/۱و۰/۲ درصد محاسبه می شود نتایج محاسباتی حاکی از افزایش انتقال حرارت با افزایش غلظت نانوذرات می باشد بصورتیکه ضریب انتقال حرارت حدود بیست درصد درغلظت ۰/۲% افزایش می یابد تغییرات عدد نوسلت برحسب رینولدز نشانمیدهد که درگستره رینولدز ۱۰ تا ۲۰۰ نوسلت افزایش چندانی ندارد همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت نانوسیال با تغییر رینولدز درگراشف ثابت افت فشار نیز زیاد میگردد.