سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شکوری پور – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
مرتضی حجتی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک
اسماعیل اسماعیل زاده – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مطالعه افزایش انتقال حرارت از روی منابع گرمایی استوانهای که به عنوان اجزاء الکترونیکی در کف کانال مستطیلی با آرایش همردیف مستقر شدهاند و همچنین خنک کاری کف کانال توسط محرک الکتروهیدرودینامیک ۱ به صورت تجربی بررسی شده است. جریان هوا در کانال با اعداد رینولدز مختلف در ورودی منطقه مطالعاتی بر اساس قطر هیدرولیکی کانال بررسی می شود که شاملجابجایی طبیعی (حالت محدود و نامحدود) و جابجایی اجباری (رژیم آرام و آشفته) می باشد. میدان الکتریکی توسط الکترودهای سیمی مستقر به صورت عمود بر جهت جریان و با ولتاژهای اعمال شده کمتر ازkV30 اعمال می شود. طبق نتایج به دست آمده اثرات میدان الکتریکی در رینولدزهای پایین بیشتر می باشد