سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی تدینی نژاد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
روزبه اعیانی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمدمهدی ناصری مجرد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمد اقتصاد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز،

چکیده:

امروزه در صنا یع مختلف مانند خودرو ساز ی، ساختمان، سازه و هوا – فضا افز ایش ضر یب اطم ینان و کاهش ارتعاشات ناش ی از نوسانات کوچک و بزرگ از قب یل نوسانات وارده به ی ک خودرو ی ا ارتعاشات شدید زم ین لرزه وارده به یک سازه، توجه بس یاری از متخصص ین را جلب نموده است. بعنوان نمونه در سیستم های تعلیق رایج پارامترهای سخت ی و م یرایی مقاد یر ثابت ی دارند که با انتخاب به ینه این پارامترها با توجه به نوع استفاده و کاربرد، م ی توان در ی ک محدوده کار ی خاص و محدود، پاسخ ارتعاش ی مناسب ی را در یافت نمود و لی با تغ ییر شر ایط کار ی، س یستم از حالت به ینه خارج م ی شود. محققان بر ای رفع ا ین نق ی صه به استفاده از مواد هوشمند ی مانند س یال شکل پذ یر مغناط یسی رو ی آوردند. این س یال در حضور میدان مغناط یسی تغ ییر قابل توجه ی در لزجت م ی دهد و م ی تواند به این طر یق ثابت دمپر را در عرض چند صدم ثان یه به م ی زان قابل توجهی تغ ییر ده د. به منظور استفاده از ا ین دمپر در س ی ستم ها ی تعلیق به عنوان ف یلتر ه ای پ ایین گذر با ی ستی نحوه عملکرد آن در شرایط مختلف مح یطی بررس ی شود . در این پژوهش اثر تغییر می دان مغناطیسی و مجرای عبوری سیال شکل پذیر مغناطیسی به عنوان پارامتر های متغیر موثر د ر کنترل س یستم تعلی ق بر عملکرد دمپر مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. سیال شکل پذیر مغناطیسی و دمپر مغناط یسی که در ا ین آزما یش ها مورد بررس ی قرار گرفته برا ی او لین بار در ا یران در دانشگاه ش یراز طراح ی و ساخته شده است.