سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایمان دیوسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراثرعبور جریان سواحل رودخانه ها فرسایش و تخریب می گردند و سبب تجاوز به اراضی ساحلی تغییر مسیر و پیچانی شدن رودخانه می شوند به این منظور ازسازه هیا مختلفی جهت ساماندهی حفاظت و تثبیت سواحل به ویژه درقوس ها استفاده میشود از جمله این سازه ها می توان به آبشکن ها اشاره کرد اما نکته حائز اهمیت آن است که دراثرتنگ شدگی مقطع به علت وجود آبشکن جریانهای گردابی قوی بوجود می آید که موجب آبشستگی دراطراف دماغه آبشکن و درنتیجه تخریب سازه میگردد دراین تحقیق با انجام ازمایشهای مختلف درفلوم با قوس ۹۰درجه تاثیر تغییر بال آبشکن برمیزان ابشستگی موردمطالعه و بررسی قرارگرفت که نتیجه حاصل نشاندهنده آن بود که هرچه براندازه بال افزوده می شود نه تنها از مقدار حداکثر عمق آبشستگی کاسته میشود بلکه برچاله ابشستگی نیز اثرگذار میب اشد.