مقاله مطالعه تجربی تاثیر مهاری عصاره اتانولی کلم بروکلی (Brassica oleracea L. var. italic) بر سرطان القایی توسط -۴ نیتروکینولون -۱- اکسید در دهان موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربی تاثیر مهاری عصاره اتانولی کلم بروکلی (Brassica oleracea L. var. italic) بر سرطان القایی توسط -۴ نیتروکینولون -۱- اکسید در دهان موش سوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلم بروکلی
مقاله -۴ نیتروکینولون -۱ اکسید
مقاله سرطان دهان
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارسینوم سلول های سنگفرشی دهان شایع ترین نوع سرطان در جهان می باشد. شیمی درمانی سرطان عبارت است از درمان یا جلوگیری از پیشرفت سرطان با استفاده از مواد طبیعی، صناعی یا بیولوژیک. کلم بروکلی به دلیل وجود ایزوتیوسیانات و پلی فنل ها دارای خواص ضد سرطانی می باشد. در این بررسی، ۶۰ سر موش سوری نر ویستار به طور تصادفی به ۴ گروه مساوی تقسیم شدند. گروه ۱ به عنوان شاهد غذای پایه و آب آشامیدنی بدون -۴ نیتروکینولون -۱ اکسید دریافت کرد. گروه های ۲ تا ۴، ppm 30 ماده -۴ نیتروکینولون -۱ اکسید را در آب آشامیدنی به مدت ۱۲ هفته دریافت کردند. همزمان موش های گروه های ۳ و ۴ عصاره اتانولی کلم بروکلی را نیز با تزریق داخل صفاقی به میزان mg/kg 200 و ۴۰۰،سه بار در هفته دریافت کردند. در پایان، پس از آسان کشی نمونه هایی از بافت زبان جمع آوری و مقاطع معمول هیستوپاتولوژی تهیه گردید. در مطالعات ریزبینی هیچگونه تغییر پاتولوژی در موش های گروه شاهد وجود نداشت. در گروه های کارسینوژن، دوازده هفته پس از تجویز -۴ نیتروکینولون -۱ اکسید ضایعات پیش سرطانی ظاهر شد. عصاره کلم بروکلی با هر دو دز شدت ضایعات را کاهش و باعث افت معنی دار میزان وقوع ضایعات پیش سرطانی در بافت زبان شد. میزان وقوع دیسپلازی از نوع شدید در گروه تیمار با دز بالای کلم بروکلی (۳ مورد) به طور معنی داری کمتر از گروه تیمار با دز پائین (۱ مورد) بود (P<0.05). این مطالعه نشان داد که کلم بروکلی در مهار پیشرفت سرطان مخاط دهان ایجاد شده توسط -۴ نیتروکینولون -۱ اکسید موثر می باشد.