مقاله مطالعه تجربی اثرات مهاری پالپ گوجه فرنگی بر استرس اکسیداتیو در سرطان پوست القاء شده توسط دی متیل بنزآنتراسن در موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۸۳ تا ۱۱۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجربی اثرات مهاری پالپ گوجه فرنگی بر استرس اکسیداتیو در سرطان پوست القاء شده توسط دی متیل بنزآنتراسن در موش سوری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگی
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله سرطان پوست
مقاله دی متیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرطان پوست رشد بدخیم بافت اپیدرم می باشد. شایع ترین انوع سرطان پوست، کارسینوم سلول های پایه و کارسینوم سلول های سنگفرشی هستند. شیمی درمانی عبارت از مصرف مواد طبیعی، صناعی یا بیولوژیک برای درمان یا جلوگیری از پیشرفت سرطان می باشد. گوجه فرنگی به دلیل وجود لیکوپن و بیوفلاونوئیدها دارای خواص ضدسرطانی می باشد. بدین منظور، ۵۰ سر موش سوری نر به طور تصادفی به ۵ گروه مساوی: شاهد سالم، شاهد کارسینوژنیک، گروه های تیمار با گوجه فرنگی (m1/kg 10، ۲۰ و ۴۰) تقسیم شدند. موش های گروه های تیمار با گوجه فرنگی و شاهد کارسینوژن ۷و -۱۲ دی متیل بنزانتراسن را به طور موضعی در پوست تراشیده شده ناحیه پشتی بدن دریافت کردند و تیمار توسط روغن کرچک تا ۱۲ هفته ادامه یافت. موش های گروه شاهد فقط استون را به طور موضعی به عنوان حامل دارو دریافت کردند. همزمان پالپ گوجه فرنگی با دزهای m1/kg 10، ۲۰ و ۴۰ به گروه های تیمار با گوجه فرنگی گاواژ شد. در پایان، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز در بافت کبد تمام گروه ها اندازه گیری شد. موش های تیمار شده با دی متیل بنزانتراسن کاهش معنی داری در فعالیت آنتی اکسیدان ها و افزایش مالوندیآلدئید کبد نشان دادند (P<0.05). درمان با پالپ گوجه فرنگی به طور معنی داری میزان مالوندیآلدئید را کاهش داد و فعالیت آنتی اکسیدان های کبد را به صورت وابسته به دز بهبود بخشید (P<0.05). نتایج مطالعه نشان داد، گوجه فرنگی احتمالا به دلیل تحریک سیستم تدافعی آنتی اکسیدانی سلول ها از سرطان پوست القا شده توسط دی متیل بنزانتراسن جلوگیری می کند.