مقاله مطالعه تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری قرارداد پیمان مدیریت در حوزه بهداشت و درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۲۴ تا ۴۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری قرارداد پیمان مدیریت در حوزه بهداشت و درمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاری
مقاله بیمارستان های دولتی
مقاله بیمارستان های خصوصی
مقاله پیمان مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: براتی امید
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اغلب کشورها بخش دولتی ارایه دهنده خدمات سلامت، دچار چالش ها و کاستی های فراوانی بوده و از کارایی پایینی برخوردار است. یکی از راهکارهای اصلی حل معضلات نظام سلامت، واگذاری خدمات مختلف در قالب پیمان مدیریت می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری پیمان مدیریت بود. همچنین در کنار آن به بیان اشکال مختلف عقد قرارداد، خدمات مورد قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، نحوه کنترل و پایش قراردادها و شیوه های پرداخت در پیمان های مدیریت پرداخته شد.
پژوهش حاضر، از نوع مطالعه مروری بود که طی آن داده های مربوط به موضوع تحقیق از کشورهای منتخب (انگلستان، هند، نیوزیلند و ایران) با استفاده از پایگاه داده ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت جمع آوری شد. متغیرهای مطالعه شامل اشکال عقد قرارداد، خدمات تحت پوشش قرارداد، اثرات عقد قرارداد روی فاکتورهای مورد مطالعه، شیوه های پرداخت در پیمان مدیریت و کنترل و پایش قراردادها بود. روش عمده ای که در کشورهای مورد مطالعه برای عقد قرارداد وجود دارد، واگذاری مدیریت (پیمان مدیریت) می باشد. در این روش، اختیار و مسوولیت مدیریت و اداره سازمان های بهداشت و درمان از دولت به یک موسسه خصوصی واگذار می شود تا این نهاد غیر دولتی، موسسه بهداشتی درمانی را اداره نموده و کلیه خدمات مورد نیاز را ارایه دهد. مشارکت میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه بهداشت و درمان روز به روز در حال گسترش است. واگذاری مدیریتی یا پیمان مدیریت طی فرایند عقد قرارداد به بخش خصوصی، یکی از مهم ترین راه های کارامد برون سپاری خدمات سلامت است، ولی اثر بخشی آن نیازمند اعمال کنترل، پایش و نظارت دقیق و همچنین توسعه مستمر ظرفیت مدیریتی نتیجه بخش در قالب طراحی و تدوین قرارداد دقیق و همه جانبه می باشد تا از کارایی خدماتی که به این شکل ارایه می گردند، اطمینان حاصل شود.