سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسجاد موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه زراعت تهران
حسین مهدوی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور پارس آباد مغان
علی اکبر ایمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی محمدپورخانقاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت برتجمع موادخشک و برخی صفات مورفولوژیکیارقام سویا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل درسال زراعی ۸۸ به مرحله اجرا درآمد دراین آزمایش فاکتور اول تاریخ کاشت با چهارسطح ۶، ۱۵ و ۲۵ و ۵ تیر و فاکتور دوم شامل رقم ویلیامز و لاین L17 بود نتایج آزمایش نشان داد که بین ارقام مورد ارزیابی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود ندارد این درحالی استکه بین تاریخ های مختلف کاشت از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به جز وزن خشک برگها اختلاف معنی داری وجود داشت همچنین اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم برای همه صفات مورد مطالعه معنی دار نبود تاریخ های کاشت ۶و۱۵ خرداد از نظر وزن خشک شاخه ها عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت و وزن صد دانه در یک گروه قرارگرفتند همچنین صفات مذکور در تاریخ های کاشت بیان شده بیشترین مقادیر را دارا بودند نایج بدست آمده نشان میدهد درمنطقه اردبیل باتاخری در کاشت سویا به دلیل برخورد با شرایط نامناسب گیاه به پتانسیل بالقوه خود نمی رسد و عملکرد کاهش می یابد از این رو تاریخ کاشت ۶و۱۵ خرداد برای کاشت سویا دراقلیم سردسیر اردبیل توصیه می شود.