سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدسجاد موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
علی اکبر ایمانی – استاد یار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
داور حیاتی خانقاه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و برخی صفات زراعی ارقام سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی باسه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به مرحله اجرا درآمد. دراین آزمایش فاکتور اول تاریخ کاشت، با چهار سطح ( ۶، ۱۵ ، ۲۵ خرداد و ۵ تیر) و فاکتور دوم شامل دو رقم (ویلیامز و L17 ) بود.نتایج تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده نشان داد که بین ارقام مورد ارزیابی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی داری وجود نداشت، این در حالی است که بین تاریخهای مختلف کاشت از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. بررسی ها نشان دادند که اثر متقابل تاریخ کاشت با رقم برای همه صفات مورد مطالعه غیر معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده نشان داد که تاریخ های کاشت ۶ و ۱۵ خرداد از نظر صفات ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت دریک گروه قرار گرفتند. همچنین صفات یاد شده در ان تاریخهای کاشت بیشترین ارزش را داشتند. بررسی ها نشان داد که از نظر عملکرد تک بوته تاریخ کاشت ۶ خرداد بالاترین ارزش را به خود اختصاص داده بودند. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده گردید که با تاخیر در کاشت به دلیل از دست رفتن زمان های مناسب برای رشد، گیاه به پتانسیل بالقوه خود نمی رسد از این رو به نظر می رسد تاریخ کاشت ۶ و ۱۵ خرداد برای منطقه سرد سیر اردبیل قابل توصیه باشد