سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ناصری نسب – گروه حشره شناسی وبیماری شناسی گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
نوازاله صاحبانی –
حسن رضا اعتباریان –

چکیده:

اثر Salicylic acid بر القاء پاسخ های دفاعی در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. گیاهچه ها در مرحله ۴ – ۶ برگی توسط غلظت ۵mmol سالیسیلیک اسید و تعداد ۲۰۰۰ لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica مایه زنی گردید. فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در روزهای اول تا هشتم بعد از مایه زنی با نماتد اندازه گیری شد نتایج علاوه بر کاهش شدت بیماری در گلخانه،. افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز را در مقایسه با شاهد نشان داد. نتایج تغییرات در میزان آنزیم ونیز کاهش شدت بیماری در گلخانه نشان می دهد که Salicylic acid میتواند ترکیبی موثر جهت تحریک مقاومت القایی و کاهش شدت بیماری در گیاه گوجه فرنگی علیه M. javanica باشد