سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک شهمرادمغانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بهنام طهماسب پور –
علی اکبر ایمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رضا شهریاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

ذرت(Zea mays L از جمله گیاهان زراعی مهم درایران به شمار می رود که سطح زیرکشت آن ۰/۲۵ میلیون هکتار و تولید آن معادل ۱/۶۵ میلیون تن می باشد و تولید ۲/۸ درصد از کل غلات را به اختصاص داده است به منظور مطالعه پاسخ ژنوتیپ های ذرت به کاربرد گرانول های هیومیک آزمایشی در گلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا گردید. آزمایش اول به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شش تکرار به اجرا در آمد. فاکتور اصلی در دو شرایط نرمال بدون گرانول و ونرمال + گرانول هیومیک و فاکتور فرعی شامل هشت ژنوتیپ ذرت اختصاص یافت ازمایش دوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد فاکتور اصلی درچهار شرایط نرمال بدون گرانول، نرمال + گرانول هیومیک تنش خشکی و تنش خشکی + گرانول هیومیک و فاکتور فرعی شامل هشت ژنوتیپ ذرت اختصاص یافت نتایج نشان داد که بین شرایط آزمایشی و نیز بین ژنوتیپ ها قبل از تنش اختلاف غیرمعنی داری و نیز بعد از تنش خشکی از نظر شاخص محتوای کلروفیل برگ اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱و۵ درصد وجود دارد